Mám menej ako 15 rokov…

Podľa právneho poriadku Slovenskej republiky je pohlavný styk s osobou mladšou ako 15 rokov trestným činom. V prípade, ak za pediatrickým gynekológom prichádza matka s dcérou mladšou ako 15 rokov a žiada pre ňu antikoncepciu ako zábranu pred otehotnením, dostáva sa gynekológ do komplikovanej situácie. Na jednej strane musí chápať matku aj dievča, na druhej strane však stojí legislatíva. Takýto prípad by mal byť nahlásený na polícii alebo minimálne sociálnemu pracovníkovi, čo sa stretáva s nevôľou. Antikoncepciu pre dievčatá mladšie ako 15 rokov môže lekár predpísať len vtedy, ak si to vyžaduje jej zdravotný stav.

Mám občiansky, ale ešte nie som dospelá…

Podľa právneho poriadku Slovenskej republiky je možné predpisovať medikamentóznu liečbu osobám mladším ako 18 rokov len so súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu. Podľa legislatívy Európskej únie je však možné antikoncepciu predpísať adolescentke aj bez súhlasu rodiča (citované z časopisu Pediatria pre prax, 2014,15/2). Ako sa v takomto prípade zachovať?

Osobne preferujem, aj s ohľadom na možné nežiaduce účinky, postupovať v súlade s rodičom alebo zákonným zástupcom a nechať si predpísanie antikoncepcie pre adolescentku nimi podpísať. Pre každého zodpovedného rodiča je dôležité, aby vedel o všetkých medikamentoch, ktoré jeho dcéra užíva aj vzhľadom na možné komplikácie súvisiace s užívaním antikoncepcie. Aj pre gynekológa by to mohlo znamenať možné forenzné komplikácie.

Mám osemnásť…

Po 18-tom roku života je dievča – žena považovaná za dospelú a svojprávnu osobou, plne zodpovednú za svoje konanie a jeho následky. Preto, pri požiadavke na predpis HAK, gynekológ poučí pacientku o všetkých výhodách a rizikách užívania HAK, rozhodnutie ale necháva na nej. Ak sa rozhodne HAK užívať, nasleduje komplexná preventívna prehliadka a rozhovor, na základe ktorých určí lekár najvhodnejšiu formu HAK pre danú pacientku.